SESJA PLAKATOWA


Regulamin zgłaszania streszczeń
 
1. Streszczenia mogą zgłaszać wyłącznie Studenci po zarejestrowaniu się na konferencję.
    Podczas zgłaszania streszczenia wymagane jest podanie nr ID rejestracji (RegID).
    Każda zarejestrowana osoba może zgłosić maksymalnie 2 prace.
2. Streszczenia powinny być przygotowane w języku polskim. 
3. Streszczenie powinno zawierać podstawowe dane dotyczące badania:
    cel, metodykę, wyniki i wnioski.
    Powszechnie stosowane skróty są dopuszczalne, inne powinny być wyjaśnione.
    Nazwy leków mogą być podane zgodnie z nazewnictwem międzynarodowym. 
4. Streszczenia mogą być zgłaszane wyłącznie za pośrednictwem internetowego systemu zgłaszania streszczeń, który będzie dostępny od 15.02.2018 r.
5. Zgłoszenie streszczenia jest równoznaczne z uzyskaniem zgody wszystkich współautorów i kierownika jednostki na nadesłanie pracy.
6. Ostateczny termin zgłaszania streszczeń upływa w dniu 31.07.2018.
7. Każde zgłoszone streszczenie będzie kwalifikowane do przyjęcia anonimowo przez członków Komitetu Naukowego, którzy dokonają oceny do dnia 15.08.2018.
8. Autorzy otrzymają powiadomienie o przyjęciu pracy oraz czasie jej prezentacji do dnia 20.08.2018
 
Układ streszczenia:
• tytuł (bez skrótów, WIELKIMI LITERAMI)
• pierwsze litery imion i nazwiska wszystkich autorów
• nazwa instytucji, miejscowość, email
• treść streszczenia (maksymalnie 400 słów) podzielona na następujące części, każda zaczynająca się od nowego wiersza:        
   Wprowadzenie, Cel, Materiał, Metody, Wyniki, Wnioski

* Nie należy załączać rysunków, adresu instytucji (ulicy, kodu), stopni naukowych, nazw grantów sponsorujących badanie oraz piśmiennictwa.

LEKARZY STAŻYSTÓW SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO BEZPOŚREDNIEGO KONTAKTU Z : katarzyna.polakowska@trip.pl

Patronat Honorowy

 

Łukasz Szumowski
Minister Zdrowia RP

 
 
Jacek Krupa
Marszałek Województwa Małopolskiego